Ochrona danych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Vectra S.A.


Informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą przetwarzania przez Vectra S. A. z siedzibą w Gdyni, al. Zwycięstwa 253 (zwana dalej Dostawcą Usług lub Vectra) danych osobowych Abonentów w związku z zawieranymi umowami na świadczenie usług oraz usług dodatkowych. Przekazywane informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO).

Niezależnie od obowiązujących przepisów prawa przetwarzanie danych osobowych według najwyższych standardów, poszanowanie i ochrona prywatności Abonentów są dla Vectra jednymi z najwyższych priorytetów.Administrator danych i dane kontaktowe


Administratorem danych jest Vectra S.A. z siedzibą w Gdyni, Aleja Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia.
Dane kontaktowe do Vectra: kontakt@vectra.pl.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Maciej Such, iod@vectra.plCele przetwarzania danych osobowych


Dane osobowe Abonentów są przetwarzane w celach: wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (np. przyjmowanie zamówień, świadczenia usług, obsługi zleceń i wniosków, rozpatrywania reklamacji), wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań w interesie publicznym (np. wykonywanie zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością, przechowywanie dokumentacji podatkowej), wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Dostawcę Usług (np. marketing bezpośredni własnych produktów, zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, zabezpieczenie i ochrona przed roszczeniami Abonenta lub osób trzecich), marketingowych, nie wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Dostawcę Usług (np. marketing usług i produktów podmiotów trzecich, marketing własny niebędący marketingiem bezpośrednim).Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych


Podstawami prawnymi przetwarzania danych są: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności art. 6 tego rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych; ustawa prawo telekomunikacyjne – w szczególności dział VII tej ustawy traktujący o tajemnicy telekomunikacyjnej i ochronie danych użytkowników końcowych; zgoda – w sytuacjach gdy Dostawca Usług jest uprawniony lub zobowiązany do przetwarzania danych na podstawie wyraźnej zgody i wynika to z wcześniej powołanych aktów prawnych.Prawnie usprawiedliwione interesy


W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Dostawcę Usług lub przez stronę trzecią), Dostawca Usług informuje, że prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora są: marketing bezpośredni własnych produktów; zabezpieczenie i dochodzenie swoich roszczeń oraz zabezpieczenie się i ochrona przed roszczeniami ze strony Abonenta.Odbiorcy danych


Zgodnie z definicją „odbiorcy”, umieszczoną w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, wymienioną w art. 4 pkt 9, Dostawca Usług informuje Abonenta, że jego dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: Abonentowi oraz osobom upoważnionym przez Abonenta; upoważnionym przez Dostawcę Usług osobom zatrudnionym u Dostawcy Usług lub w spółkach należących do grupy kapitałowej Vectra; podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu Dostawcy Usług oraz osobom upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach (np. realizacja marketingu przez firmy zewnętrzne, windykacja należności i dochodzenie roszczeń w oparciu o usługi firm zewnętrznych, świadczenie usług pocztowych); stronom trzecim - w przypadku zgody Abonenta na przekazanie danych (np. w razie przekazania danych w celach marketingowych, w razie sprawdzenia wiarygodności Abonenta przez Biura Informacji Gospodarczej, w przypadku realizacji polecenia zapłaty), innym dostawcom usług w przypadku korzystania przez Abonenta z prawa do przeniesienia numeru do sieci Vectra lub w przypadku korzystania przez Dostawcę Usług z przysługujących praw (np. w razie cesji wierzytelności wraz z przekazaniem danych osobowych związanych z wierzytelnością); organy publiczne, które mogą otrzymywać dane w przypadkach innych niż w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim.Przetwarzanie danych w państwach trzecich


Dostawca Usług nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowych. W przypadku gdyby taki zamiar powstał Dostawca Usług będzie czynił starania aby w razie konieczności przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej było to państwo lub organizacja, wobec których Komisja Europejska (zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) stwierdziła odpowiedni stopień ochrony. W innym przypadku Dostawca Usług będzie mógł przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie pod warunkiem zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń i pod warunkiem obowiązywania egzekwowalnych praw osób, których dane dotyczą i skutecznych środków ochrony prawnej, o których mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych oraz z uwzględnieniem przekazania Abonentowi informacji o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.Okresy przechowywania danych


Dane osobowe są przechowywane:
1. W przypadku gromadzenia danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia lub zawarcia Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO): od momentu zebrania danych przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia lub od momentu zebrania tych danych w trakcie zawierania Umowy lub od momentu zebrania tych danych w trakcie trwania umowy (w razie uzupełnienia lub aktualizacji danych w trakcie trwania Umowy) do czasu rozwiązania umowy lub realizacji umowy po momencie jej rozwiązania (np. rozpatrywanie reklamacji)
2. w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c i e) przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa
3. w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Dostawcy Usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) dane będą przechowywane nie dłużej niż w okresie sześciu lat od momentu rozwiązania umowy lub do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania w takim celu
4. w przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO): od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nią objętych (również w trakcie realizacji umowy) do momentu realizacji wniosku o wycofanie tej zgody, w przypadku jej wycofania, lub do momentu odnotowania sprzeciwu
5. poza sytuacjami wymienionymi powyżej dane będą mogły być przechowywane w okresie ograniczenia przetwarzania tych danych ustanowionego na wniosek Abonenta, wniosek organu nadzorczego – w sytuacjach przewidzianych przez RODO w art. 18 oraz art. 58.
W każdym momencie przetwarzania danych osobowych Dostawca Usług kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.Prawa Abonenta związane z przetwarzaniem danych osobowych


Abonentowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo Abonent posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Realizacja wymienionych w niniejszym akapicie praw odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – w oparciu o definicje i mechanizmy opisane w tym rozporządzeniu. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Dostawcę Usług na potrzeby marketingu bezpośredniego, Abonent ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem. Abonent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia. W Polsce organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.Kategorie danych. Wymóg podania danych. Konsekwencje braku podania danych.


Dostawca Usług informuje, że podanie następujących danych jest wymogiem umownym i jednocześnie warunkiem zawarcia Umowy: imię, nazwisko, rodzaj i numer dowodu tożsamości lub PESEL, miejsce zamieszkania, miejsce świadczenia usług, adres korespondencyjny. Podanie innych danych, takich jak: numery telefonów kontaktowych, adresu poczty elektronicznej jest wymogiem umownym, ale nie jest warunkiem zawarcia lub realizacji Umowy. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne. Konsekwencją braku podania danych, które są warunkiem zawarcia umowy jest brak możliwości zawarcia z Dostawcą Usług Umowy. Konsekwencją braku podania danych, które nie są warunkiem zawarcia umowy jest brak możliwości wykorzystania tych danych dla celów związanych z ich zebranie (tj. np. kontaktowanie się z Abonentem za pomocą tych danych w celu realizacji umowy, możliwość przedstawienia ofert marketingowych).Pozostałe informacje/oświadczenia


Dostawca Usług informuje Abonenta, iż dla celów naliczania opłat za Usługi, dla celów rozliczeń międzyoperatorskich, jak również, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, dla celów marketingu usług lub świadczenia usług o wartości wzbogaconej przetwarza dane transmisyjne obejmujące m.in. dane o numerze użytkownika wywoływanego i wywołującego, rodzaj i czas połączenia, dane o jakości połączenia, dane o wysokości rachunku oraz dane wskazujące położenie geograficzne urządzenia końcowego. Powyższe dane są przetwarzane w okresie obowiązywania Umowy lub zgody, a po jej zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń, nie później niż do czasu ich przedawnienia lub wykonywania zadań lub obowiązków przewidzianych w przepisach prawa. Dostawca Usług informuje Abonenta, iż w celu jak najlepszego dopasowania ofert marketingowych do indywidualnych potrzeb Abonenta stosuje również profilowanie. Jednocześnie informujemy, że w związku z zawarciem i realizacją Umowy, Dostawca Usług nie stosuje mechanizmów, w tym profilowania, polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji. Dostawca Usług informuje Abonenta, że jego dane osobowe udostępnia zewnętrznym dostawcom usług (w tym również marketingowych), którzy wspierają go w dostarczaniu komunikatów technicznych (np. o pozostawionym koszyku), marketingowych i wdrażaniu kampanii promocyjnych. Lista dostawców, z którymi współpracuje: Cybba Inc. Politykę prywatności wraz z informacjami o tym, jak wykorzystywane są dane, znajdują się tutaj: https://cybba.com/terms-and-conditionsInformacje końcowe


Zasady opisane w dokumencie mają zastosowanie od 25 maja 2018 r. – tj. od dnia rozpoczęcia stosowania RODO. Przy formułowaniu powyższych informacji kierowaliśmy się tym, aby były one w jak największym stopniu konkretne i precyzyjne (w tym zgodne ze ścisłymi pojęciami i definicjami ustanowionymi przez RODO), a zarazem, proste, jasne i zrozumiałe. W celu stałego zapewnienia tego oraz w związku ze zmieniającymi się często przepisami prawa zastrzegamy sobie prawo do ciągłego poprawiania i udoskonalania formy i treści tych informacji. Zdajemy sobie sprawę, że niniejszy materiał jest obszerny, dlatego w razie jakichkolwiek uwag, pytań czy wątpliwości (w szczególności związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych w konkretnych celach i sytuacji) prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych Vectra: iod@vectra.pl. Pełny tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdziecie Państwo na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/131/224 VECTRA S.A. z siedzibą w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 253 (81-525 Gdynia), wykonując obowiązek, o którym mowa w art. 14 RODO w związku z art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej („dalej: „Ustawa”), informuje, że przetwarza, na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) dane związane z obowiązkiem przeciwdziałania nadużyciom, w szczególności dane o połączeniach oraz numery MSISDN. Przedmiotowe dane są lub mogą być pozyskiwane od innych operatorów telekomunikacyjnych objętych niniejszym obowiązkiem w celach związanych z realizacją przepisów Ustawy. Dane te będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w Ustawie. Informujemy o prawie do żądania sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu i ich usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pytania dotyczące ochrony danych osobowych można kierować do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych na adres: iod@vectra.pl.Polityka cookies


Zgodnie z art. 173 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.) informujemy, że podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies jest operator i właściciel serwisu Vectra S.A. z siedzibą w Gdyni, al. Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia (Administrator danych). Możesz skontaktować się z nami w celu uzyskania więcej informacji dotyczących Twojej prywatności pod adresem iod@vectra.pl. Więcej informacji dotyczących administratora danych osobowych znajdziesz w Polityce cookies. Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody. Lista Zaufanych Partnerów.Podstawa i cel przetwarzania


Korzystający z naszej strony internetowej pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych są przez właściciela sklepu Vectra S.A. wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Zapisanie się do usług oferowanych przez Vectra S.A., takich jak czat, wsparcie mailowe bądź telefoniczne, wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (np. imię, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu) oraz informacje demograficzne (np. płeć, miejscowość). Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści oraz reklam do ich potrzeb i zainteresowań. Dane demograficzne (np. płeć, miejscowość) mogą również być zestawiane z wybranymi danymi eksploatacyjnymi (np. zapisanymi w plikach cookies) i wykorzystywane w celu badania preferencji użytkowników i podnoszenia jakości świadczonych przez nas usług, przy czym zestawiane dane pozbawione są w takim wypadku wszelkich oznaczeń identyfikujących (anonimizacja).Przekazywanie danych


Administrator danych może powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, agencjom marketingowym i innym podmiotom zewnętrznym. Zrobi to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów. Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów: 1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie)
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień. Lista Zaufanych Partnerów.Ustawienia zaawansowane


Poniżej przedstawiamy cele w jakich wykorzystywane będą dane powiązane z Twoją wizytą na stronie Vectra S.A. Masz pełną dowolność w wyborze na jaki cel wykorzystywania Twoich danych się zgadzasz. Pamiętaj, że część Partnerów może wykorzystywać zebrane dane w różnych celach, tak więc wykluczenie danego partnera z ustawień w konkretnych celach spowoduje całkowite wyłączenie ładowania skryptów danego partnera. Przykładowo, jeśli nie chcesz aby Facebook wykorzystywał informacje odnośnie Twojej aktywności na naszej stronie w celu kierowania reklam, wówczas nie będzie też możliwe logowanie do serwisu za pomocą konta Facebook, gdyż odpowiada za to jeden skrypt. Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies: niezbędne pliki cookies, opcjonalne pliki cookies (ciasteczka zawierające indywidualne ustawienia, anonimowe ciasteczka statystyczne i analityczne, ciasteczka marketingowe, ciasteczka Chat i wsparcie).Niezbędne pliki cookies


Instalowanie niezbędnych plików cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików. Niezbędne pliki cookies zapewniają podstawową funkcjonalność strony jak nawigacja, dostęp do zabezpieczonych części serwisu, realizacja transakcji. Strona nie działa prawidłowo bez tych ciasteczek.Opcjonalne pliki cookies


Ciasteczka zawierające indywidualne ustawienia Ciasteczka te zapewniają witrynie możliwość zapamiętywania Twoich wyborów co skutkuje zmianą wyglądu lub zachowania witryny. Przykładem może być preferowany język lub wybrana lokalizacja czy waluta.Statystyka i analiza


Anonimowe ciasteczka statystyczne i analityczne

Ciasteczka statystyczne i analityczne pozwalają nam zrozumieć zachowanie odwiedzających naszą witrynę poprzez zbieranie anonimowych danych i ich raportowanie. Pliki cookies pozwalające na mierzenie ilości wizyt, ich źródeł oraz jakości. Pliki cookies z tej kategorii pomagającą lepiej zrozumieć zachowanie użytkownika na stronie, dzięki czemu możemy usprawniać działanie strony. Pliki cookies z tej kategorii służą również do tworzenia raportów jak np. statystyka popularności produktów, które stanowią ważny element wiedzy biznesowej. Pozwalają również na tworzenie map ciepła i ankiet tj. elementów kluczowych w lepszych zrozumieniu potrzeb użytkowników oraz ulepszenia jakości stron pod kątem użyteczności.Marketing i Reklamy


Ciasteczka marketingowe

Marketingowe pliki cookies służą do śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Chodzi o to, aby wyświetlać reklamy, które są trafne i przyciągają uwagę poszczególnych użytkowników, a tym samym są bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców zewnętrznych.Komunikacja przez Chat i Narzędzia Obsługi Klienta

Ciasteczka Chat i wsparcie

Zgoda dotyczy przetwarzania ciasteczek oraz Twoich danych osobowych przez Zaufanych Partnerów w celu obsługi komunikacji z Tobą poprzez chat, telefon bądź email. Na podstawie wyrażonej zgody umożliwimy Ci skorzystanie z wspomnianych kanałów komunikacji i przekażemy dane Zaufanym Partnerom wyłącznie w celu obsłużenia Twojego zgłoszenia.Kto wykorzystuje te informacje?


Zbierane informacje wykorzystywane są przez nas oraz przez Zaufanych Partnerów:

Callpage - wykorzystywanie skryptu narzędzia Callpage dla ułatwienia komunikacji z użytkownikami poprzez połączenie telefoniczne bądź chat;

Facebook - wykorzystywanie skryptu pixela Facebooka w celu stosowania remarketingu reklam Facebook Ads w celu dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań i potrzeb zbierania danych demograficznych z ustawień Facebook Analytics w celach analitycznych i statystycznych;

Google Ads - wykorzystywanie skryptu konwersji oraz stosowania remarketingu reklam Google Ads w celu dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań i potrzeb;

Microsoft Ads - wykorzystywanie skryptu konwersji oraz stosowania remarketingu reklam Microsoft Ads w celu dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań i potrzeb;

Google Analytics - wykorzystywanie skryptu Google Analytics w celu monitorowania ruchu na stronach internetowych, zbieranie danych demograficznych z ustawień Google Analytics w celach analitycznych i statystycznych;

Google Floodlight - wykorzystywanie skryptu w celu śledzenia konwersji zarówno z reklam displayowych, jak i z reklam w sieci wyszukiwania platformy Google Marketing Platform. Pozwala rozpoznać wielokrotne wizyty z określonej przeglądarki;

Microsoft Clarity – wykorzystanie skryptu w celu prześledzenia zachowania użytkownika poruszającego się na stronie internetowej;

Ignition One – wykorzystanie skryptu w celu wyświetlania pop-up dla użytkowników na podstawie ich aktywności na stronie internetowej.Google reCAPTCHA


Używamy "Google reCAPTCHA" (dalej "reCAPTCHA") na naszych stronach internetowych. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). W przypadku reCAPTCHA chcemy sprawdzić, czy wprowadzanie danych na naszych stronach internetowych (na przykład przy logowaniu do Strefy Klienta) odbywa się przez człowieka lub za pomocą automatycznego programu. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego witrynę na podstawie różnych charakterystyk. Analiza rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko odwiedzający stronę wejdzie na stronę. reCAPTCHA analizuje i ocenia różne informacje (na przykład adres IP, czas przeglądania strony internetowej lub ruchy myszy użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przesyłane do Google. Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Odwiedzający witrynę nie są informowani, że analiza jest przeprowadzana. Przetwarzanie danych oparte jest na art. 6 pkt 1 lit. f przepisów RODO. Operator jest uprawniony do ochrony swoich witryn przed nieuczciwym zautomatyzowanym szpiegowaniem i spamem. Aby uzyskać więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i polityki prywatności Google, odwiedź następujące linki: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/ i https://www.google.com/recaptcha/intro/v3.htmlChcesz dowiedzieć się więcej na temat bezpieczeństwa danych?


Przejdź do strony