Informacja BIK

Informacja o przetwarzaniu danych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:Vectra S. A.BIG InfoMonitor S.A.Biuro Informacji Kredytowej S.A.Związek Banków Polskich
2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail, lub pisemnie (adres siedziby Administratora):kontakt@vectra.plinfo@big.plinfo@bik.plkontakt@zbp.pl
3. Wyznaczeni zostali inspektorzy ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej lub pisemnie (adres siedziby Administratora)iod@vectra.pliod@big.pliod@bik.pliod@zbp.pl
4. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez:Vectra S. A. w celu pozyskania informacji gospodarczych, danych gospodarczych lub weryfikacji wiarygodności płatniczej. Ponadto dane będą przetwarzane w celu zachowania informacji o udzielonym upoważnieniu w związku z zabezpieczeniem przed roszczeniami i w związku z ochroną roszczeń. Podstawami prawnymi przetwarzania danych jest zgoda (upoważnienie) oraz prawnie uzasadniony interes administratora.BIG InfoMonitor, w celu udostępnienia informacji gospodarczych oraz prowadzenia Rejestru Zapytań, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych, będący podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.BIK i ZBP w celu, udostępnienia danych gospodarczych, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych, będący podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
6. Vectra S. A., BIG InfoMonitor, BIK oraz ZBP przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres zameldowania, data urodzenia, numer PESEL, nr dokumentu tożsamości
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
8. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem oraz nie ma wpływu ma przetwarzania danych w celach, dla których istnieją jednocześnie inne niż zgoda podstawy przetwarzania danych.
9. Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
11. Ponadto Vectra S. A. informuje, że dane osobowe będą przechowywane przez Vectra S. A. w okresie realizacji pozyskiwania informacji od wyżej wymienionych podmiotów, które obejmuje upoważnienie, a następnie przez okres niezbędny dla ochrony przed roszczeniami i ochrony swoich roszczeń, związanych z pozyskaniem informacji gospodarczej na podstawie niniejszego upoważnienia. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej Vectra S. A. może uzależnić zawarcie umowy o świadczenie usług od podania danych i od wyniku weryfikacji danych u wyżej wymienionych podmiotów. Konsekwencją braku podania danych może być niezawarcie umowy o świadczenie usług z Vectra S. A. Vectra S. A. nie będzie dokonywała profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO (europejskim ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych) – tj. opartego wyłącznie o zautomatyzowany proces przetwarzania danych, wywołującego wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływający. Odbiorcami Pani/Pana danych, ze strony Vectra S. A., może być: Pani/Pan; wskazany przez Panią/Pana inny administrator danych (w ramach prawa do przenoszenia danych); upoważnione przez Panią/Pana osoby; pracownicy oraz współpracownicy Vectra S. A.; podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w drodze powierzenia danych oraz pracownicy i współpracownicy tych podmiotów a także na zasadzie analogii dalsze podmioty przetwarzające - w celach i na polecenie Vectra S. A. Vectra S. A. w momencie pozyskiwania danych osobowych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. W przypadku gdyby taki zamiar powstał już po zebraniu danych Vectra S. A. będzie czyniła starania aby w razie konieczności przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej było to państwo lub organizacja, wobec których Komisja Europejska (zgodnie z RODO) stwierdziła odpowiedni stopień ochrony. W innym przypadku Vectra S. A. będzie mogła przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie pod warunkiem zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń i pod warunkiem obowiązywania egzekwowalnych praw osób, których dane dotyczą i skutecznych środków ochrony prawnej, o których mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych oraz z uwzględnieniem przekazania Pani/Panu informacji o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych. W razie zawarcia przez Panią/pana z Vectra S. A. umowy o świadczenie usług po pozytywnej weryfikacji na podstawie niniejszego upoważnienia szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych w związku z zawartą umową, będą przedstawione przy zawieraniu tej umowy.