Kanalizacja kablowa – warunki zapewnienia dostępu.

Definicje związane z zapewnieniem dostępu

Przez kanalizację kablową Spółka rozumie ciąg rur osłonowych i związanych z nimi pomieszczeń podziemnych (w szczególności studni telekomunikacyjnych) dla kabli i ich złączy oraz urządzeń telekomunikacyjnych. Do kanalizacji kablowej Spółka zalicza również ciąg rur osłonowych umożliwiających wprowadzenie kabli do budynku, tzw. „przyłączy budynkowych”. Spółka zapewnia przedsiębiorcom telekomunikacyjnym współkorzystanie lub dostęp do infrastruktury technicznej, wykorzystywanej do wykonywania swojej podstawowej działalności, z przeznaczeniem na potrzeby publicznej sieci telekomunikacyjnej, na zasadach równego traktowania oraz uczciwej i wolnej konkurencji, o ile pozwalają na to warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa.

Sposób komunikacji pomiędzy udostepniającym (Spółką) i korzystającym (operatorem)

W przypadku zainteresowania dzierżawą kanalizacji kablowej, przedsiębiorca telekomunikacyjny będący operatorem (w dalszej części zwany również „dzierżawcą”) występuje do Spółki z pisemnym lub przesłanym w formie elektronicznego dokumentu, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, wnioskiem (zapytaniem) o określenie możliwości, w szczególności technicznej, najmu wskazanego odcinka/wskazanej relacji kanalizacji kablowej.

W przypadku możliwości jej udostępnienia, poprzedzonej i potwierdzonej przeprowadzonym przez Spółkę procesem weryfikacyjnym, Spółka przekazuje każdorazowo w terminie 30 dni wnioskującemu operatorowi pisemną lub przesłaną w formie elektronicznego dokumentu informację o możliwości udostępnienia danego odcinka/wskazanej relacji kanalizacji kablowej, wzorzec umowy dzierżawy kanalizacji kablowej zawierającej charakterystykę i sposób użytkowania kanalizacji kablowej, dane kontaktowe Spółki dedykowane do spraw dostępu do infrastruktury oraz propozycje warunków najmu (w tym finansowe, o czym w dalszej części niniejszego pisma).

W przypadku braku możliwości udostępnienia kanalizacji Spółka przekazuje również w terminie 30 dni każdemu przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, występującemu o jej udostępnienie, pisemną lub przesłaną w formie elektronicznego dokumentu informację o tym fakcie, określając przy tym przyczynę braku takiej możliwości.

Spółka informuje, iż proces negocjacji warunków umowy dzierżawy kanalizacji kablowej, prowadzony może być w formie dowolnej, natomiast wszelkie kwestie związane z wnioskiem o udostępnienie kanalizacji, określeniem możliwości jej udostepnienia oraz z użytkowaniem kanalizacji wymagają formy pisemnej lub przesłania wniosku w formie elektronicznego dokumentu.

Warunki umowy, prawa i obowiązki udostepniającego (Spółki) i korzystającego (operatora)

Spółka udostępnia innemu przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, będącemu operatorem do niewyłącznej dyspozycji miejsce w kanalizacji teletechnicznej, stanowiącej własność Spółki, której zakres rzeczowy znajduje się każdorazowo w projekcie technicznym, stanowiącym załącznik do zawieranej umowy, w celu ułożenia kabli telekomunikacyjnych potrzebnych do świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Przekazanie kanalizacji do użytkowania przez dzierżawcę następuje z dniem określonym w podpisanym przez strony protokole przekazania kanalizacji. Podpisany przez obie strony umowy protokół odbioru kanalizacji stanowi podstawę do naliczenia czynszu dzierżawnego. Dzierżawca zobowiązany jest do korzystania z kanalizacji wyłącznie do celów określonych w umowie. Dzierżawca ma prawo do położenia, konserwacji, remontu i usuwania własnych kabli oraz elementów sieci ułożonych w kanalizacji teletechnicznej będącej własnością Spółki, na własny koszt, z tym zastrzeżeniem, że przeprowadzanie przez dzierżawcę jakichkolwiek prac wymaga uzyskania pisemnej zgody Spółki oraz odbywać się może jedynie pod bezpośrednim nadzorem Spółki. Operator może wykonywać prace w uzgodnionym terminie, bez obecności przedstawiciela Spółki, w przypadku jego nieobecności wynikającej z jego winy.

Dzierżawca zobowiązany jest do wykonywania prac w sposób niepowodujący zakłóceń elektromagnetycznych oraz uszkodzeń w kablach lub urządzeniach innych użytkowników udostępnianej przez Spółkę kanalizacji. Spółka zobowiązuje ponadto każdego dzierżawcę do zakładania i używania urządzeń, linii lub sieci telekomunikacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004r. Prawo Telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1489 z późn. zm. – w dalszej części zwaną również „Pt”) i przepisami wykonawczymi.

Dzierżawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia kanalizacji lub sieci, stanowiącej własność Spółki, powstałe wskutek prowadzenia przez niego prac w dzierżawionej kanalizacji.

Udostępniając kanalizację Spółka każdorazowo zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia dzierżawcy, z siedmiodniowym wyprzedzeniem, o terminie rozpoczęcia prowadzenia robót w obrębie kanalizacji, w tym prac związanych z wykonywaniem montażu kabli i innych urządzeń telekomunikacyjnych, mogących mieć wpływ na pracę kabli telekomunikacyjnych dzierżawcy, za wyjątkiem konieczności usunięcia przez Spółkę awarii sieci telekomunikacyjnej stanowiącej jej własność.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże kabli zamontowanych w kanalizacji, będących własnością dzierżawcy i za wszelkie inne uszkodzenia kabli spowodowane działalnością osób trzecich. Bez zgody Spółki kanalizacja telekomunikacyjna nie może być poddzierżawiana lub oddawana do bezpłatnego użytkowania podmiotom trzecim przedmiotu dzierżawy.

Spółka zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli swojej kanalizacji w obecności uprawnionego przedstawiciela danego operatora.

W przekazywanym, wnioskującemu o dostęp do kanalizacji telekomunikacyjnej przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, wzorcu umowy Spółka proponuje zawarcie umowy na okres 10 lat z 12 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Jeżeli żadna ze stron umowy nie wypowie jej w terminie 12 miesięcy przed upłynięciem 10 letniego terminu obowiązywania umowy, umowa zostaje przedłużona na czas nieoznaczony.

Umowa na czas nieoznaczony może zostać rozwiązana za 12 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Umowa zawarta na okres 10 lat, jak i umowa przedłużona na czas nieokreślony może zostać rozwiązana za porozumieniem stron w każdym czasie.

Powyższa propozycja Spółki, dotycząca okresu trwania umowy i terminu jej wypowiedzenia stanowi podstawę negocjacyjną do realizacji ostatecznego, potwierdzonego określonymi przez strony warunkami umowy, porozumienia.

Spółka zastrzega sobie przy tym każdorazowo prawo do rozwiązania umowy w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieprzestrzegania przez dzierżawcę warunków umowy. Dotyczy to w szczególności przypadków, w których:

• dzierżawca wykorzystuje kanalizację telekomunikacyjną Spółki w sposób lub w celu niezgodnym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w sposób naruszający postanowienia zawartej umowy lub w inny sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem,
• dzierżawca wykorzystuje kanalizację telekomunikacyjną Spółki w sposób powodujący szkody w kanalizacji, znajdujących się w niej kabli i innych urządzeń lub zakłócenia w ich funkcjonowaniu. W powyższych przypadkach Spółka wzywa pisemnie dzierżawcę do usunięcia naruszeń w terminie jednego miesiąca. W przypadku braku usunięcia naruszeń przez dzierżawcę lub w przypadku, gdy dzierżawca nadal wykorzystuje kanalizację niezgodnie z umową, Spółka zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Spółka zastrzega sobie również prawo do żądania zwrotu kosztów przywracania do poprzedniego stanu technicznego kanalizacji telekomunikacyjnej. W przypadku braku przywrócenia stanu poprzedniego przez dzierżawcę Spółka jest uprawniona do przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko dzierżawcy.
• dzierżawca zalega z opłatami z tytułu dzierżawy kanalizacji lub innych opłat na rzecz Spółki, a suma zaległości przekroczy wartość czynszu netto za 2 miesiące. W takim przypadku Spółka wzywa pisemnie dzierżawcę do uregulowania zaległych należności w terminie dodatkowych 30 dni. Jeżeli, pomimo wezwania, zaległe należności nie zostaną uregulowane Spółka zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Po zakończeniu umowy o dzierżawę kanalizacji telekomunikacyjnej, będącej własnością Spółki, zarówno w przypadku rozwiązania, jak i wygaśnięcia umowy operator zobowiązany jest do demontażu swoich instalacji w terminie 14 dni roboczych, liczonych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

W przypadku braku realizacji przez operatora demontażu kabli z kanalizacji Spółki w wyznaczonym terminie Spółka zastrzega sobie każdorazowo prawo do dokonania demontażu na koszt i ryzyko dzierżawcy oraz do obciążenia dzierżawcy karą umowną w wysokości 1/10 czynszu dzierżawnego za każdy dzień opóźnienia.

Po zakończeniu każdej umowy Spółka przewiduje (zgodnie z zapisami umów zawartych) sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego, którego wzór stanowi załącznik do wzorca umowy przekazywanego operatorowi występującemu o ustalenie warunków najmu kanalizacji telekomunikacyjnej (po pozytywnej weryfikacji możliwości wydzierżawienia kanalizacji).

Zgodnie z obowiązującymi na rynku telekomunikacyjnym zasadami dzierżawy kanalizacji telekomunikacyjnej z chwilą rozwiązania umowy Spółka zobowiązuje każdego dzierżawcę do zwrócenia kanalizacji w stanie określonym w protokole przekazania jej operatorowi do użytkowania, uwzględniając normalne jej zużycie.

Zmiany zawartej ze Spółką umowy w zakresie jej warunków wymagają formy pisemnej, natomiast zmiana adresów do korespondencji oraz osób odpowiedzialnych za kontakty w zakresie przedmioty najmu nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej strony, w terminie 7 dni przed planowana zmianą.

Integralną część każdej umowy stosowanej przez Spółkę stanowią:

• protokół przekazania kanalizacji,
• aktualny odpis z właściwego rejestru dzierżawcy,
• oświadczenie o nadaniu numeru NIP, REGON Dzierżawcy,
• projekt techniczny budowy kabli.

Udostępnianie korzystającym informacji o zasobach kanalizacji

Spółka informuje, iż w przypadku wystąpienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, będącego operatorem dzierżawiącym kanalizację telekomunikacyjną Spółki, z wnioskiem o udzielenie informacji o zasobach kanalizacji, Spółka udziela takiej informacji w terminie do 30 dni od daty otrzymania zapytania.

Warunki techniczne i zasady instalacji elementów infrastruktury w kanalizacji kablowej

Spółka uprawnia dzierżawcę do lokowania własnych kabli oraz elementów sieci w dzierżawionej kanalizacji kablowej Spółki, przy czym każdorazowo po wyrażeniu przez Spółkę zgody na umieszczenie w kanalizacji tych elementów telekomunikacyjnej infrastruktury sieciowej, które określone są przez wnioskującego dzierżawcę w zakresie rzeczowego planu budowy, znajdującego się w dostarczonym Spółce projekcie technicznym.

Tryb postępowania w przypadku niedrożności kanalizacji

Spółka na podstawie warunków umów dzierżawy kanalizacji telekomunikacyjnej zobowiązana jest do utrzymania w pełnej sprawności technicznej kanalizacji telekomunikacyjnej w ramach opłaty czynszowej. W przypadku stwierdzenia niedrożności kanalizacji lub uzyskania takiej informacji od dzierżawcy Spółka podejmuje niezwłoczne działania na własny koszt, celem możliwie najszybszego przywrócenia drożności kanalizacji.

Zasady prowadzenia prac eksploatacyjnych, nadzorów oraz prac związanych z usuwaniem awarii i uszkodzeń

W ramach dzierżawy kanalizacji telekomunikacyjnej Spółka uprawnia dzierżawcę do lokowania, konserwacji, remontu i usuwania własnych kabli oraz elementów sieci ułożonych w dzierżawionej kanalizacji teletechnicznej Spółki, na własny koszt, z tym zastrzeżeniem, że przeprowadzanie przez dzierżawcę jakichkolwiek prac wymaga uzyskania pisemnej zgody Spółki oraz odbywać się może jedynie pod bezpośrednim nadzorem przedstawiciela Spółki. Operator może wykonywać prace w uzgodnionym terminie, bez obecności przedstawiciela Spółki, w przypadku jego nieobecności wynikającej z jego winy.

Opłaty za udostepnienie kanalizacji kablowej.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 Mega ustawy dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym do kanalizacji kablowej jest odpłatny. Określony przez Spółkę czynsz dzierżawny na przedmiot dzierżawy, jakim jest kanalizacja kablowa, określany jest na podstawie wzoru:

wzór
gdzie:
Op - opłata podstawowa;
Wmok - wysokość opłat za 1 mb ułożonego kabla;
Dn - średnica zewnętrzna n-tego kabla;
Do - średnica wewnętrzna kanalizacji kablowej.

„VECTRA Investments” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. j. informuje, iż czynsz dzierżawny wyliczany jest zawsze dla pierwszych rozpoczętych 100 mb kanalizacji kablowej, niezależnie od tego, czy dzierżawca wykorzystuje równy, czy krótszy odcinek kanalizacji. Użytkowanie przez dzierżawcę kolejnych zakresów/relacji wyceniane jest w odniesieniu do poszczególnych, kolejnych metrów wykorzystywanej kanalizacji kablowej.

Wysokość stosowanej przez Spółkę opłaty podstawowej wynosi 6,09 zł, która to wartość ustalona została dla pełnej zajętości otworu kanalizacji kablowej.

Spółka informuje ponadto, iż nie uzależnia opłat za dostęp do kanalizacji kablowej od innych, spotykanych na rynku telekomunikacyjnym czynników, w tym w szczególności od rodzaju wprowadzanego elementu infrastruktury, stref administracyjnych, liczby mieszkańców miasta, urbanizacji terenu etc., stosując jednolite i niedyskryminujące zasady najmu kanalizacji.

Spółka dopuszcza możliwość negocjacji stawki dzierżawy w szczególności dla krótkich odcinków/zakresów kanalizacji kablowej.
Powyżej określone Warunki Dostępu do kanalizacji kablowej, stanowiącej własność Spółki, w związku z wydaną przez Prezesa UKE Decyzją DHRT.WIT.6082.5.2017.66 w przedmiocie określenia warunków zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej Spółki w zakresie kanalizacji kablowej oraz kanalizacji telekomunikacyjnej budynku obowiązywać będą nie później, niż do dnia 15 marca 2019 roku.
  • Warunki Dostępu do kanalizacji kablowej, które obowiązywać będą nie później niż do dnia 15 marca 2019 roku, dostępne są TUTAJ

  • Warunki Dostępu do kanalizacji telekomunikacyjnej budynku, które obowiązywać będą nie później niż do dnia 15 marca 2019 roku, dostępne są TUTAJ

Witaj na nowej stronie internetowej Vectry!

Oglądaj TV Online
Przejdź do
Zamknij

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, dostosowując serwis do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w Państwa urządzeniu końcowym. W każdym momencie możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej „Polityce cookies”.

zamknij