REGULAMIN KONKURSU „Złoto Bałtyku”

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu, zwanego w dalszej części Konkursem jest VECTRA S.A. z siedzibą w Gdyni, przy Al. Zwycięstwa 253, zwana w dalszej części Organizatorem.

2. Współorganizatorem Konkursu i fundatorem Nagrody jest AETN Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471373, NIP: 5272698425, REGON 146817920, zwana dalej Współorganizatorem.

3. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych niniejszym Regulaminem Konkursu, zwanym w dalszej części Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Regulamin dostępny jest na stronie https://www.facebook.com/cyfrowavectra

4. Niniejszy Regulamin określa warunki przeprowadzenia Konkursu, który będzie prowadzony w terminie od dnia 24.03.2020 r. do dnia 26.03.2020 r. 

§2 Zasady Konkursu

1. Konkurs będzie trwał od dnia 24.03.2020 r. od momentu opublikowania pytania konkursowego do dnia 26.03.2020 roku do godziny 23:59.

2. O odwołaniu konkursu, skróceniu lub przedłużeniu czasu trwania konkursu Organizator powiadomi na profilu Vectra na portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/cyfrowavectra

3. Przedmiotem Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytania zadane w poście konkursowym tj. „Dlaczego bursztyn zasłużył na miano „złota Bałtyku”? (zwane w dalszej części Regulaminu także „Dziełem”).

4. Odpowiedzi dostarczone po upływie wyznaczonego terminu nie biorą udziału w Konkursie.

5. Konkurs zostanie ogłoszony na profilu Vectra na portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/cyfrowavectra i będzie polegał na przesłaniu Dzieła określonego w §2 pkt. 3.

6. Przyjmuje się następujące kryteria formalnej oceny Dzieła:

a. do poprawnie złożonych odpowiedzi zalicza się tylko te, które zostaną złożone przez profil na Facebooku https://www.facebook.com/cyfrowavectra,

b. odpowiedzi udzielone w Konkursie ocenione zostaną pod kątem kreatywności,

c. kreatywność odpowiedzi oceniona zostanie wedle uznania Organizatora Konkursu

7. Warunki udziału:

a. Odpowiedzi należy udzielać w komentarzach do postu zawierającego pyta-nie konkursowe (jeden post – jedna odpowiedź);

b. W Konkursie wygrać może 4 Uczestników;

c. Zwycięzcy zostaną poproszeni o przesłanie Organizatorowi w wiadomości prywatnej na Facebooku swoich danych osobowych (imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres zamieszkania, potrzebny do wysłania nagrody).

8. Nagrodami przeznaczonymi dla zwycięzców Konkursu są:

Trzy równoważne Pierwsze Nagrody – bluza zaprojektowana z firmą BALTICA oraz elektroniczna czołówka z logo HISTORY na gumce, o łącznej wartości 318 zł brutto (słownie: trzysta osiemnaście złotych 00/100)

Jedna Nagroda Dodatkowa – zestaw skórzany podróżny Batycki z bursztynem (okładka na pasz-port, etui A5 podróżne oraz zawieszka do bagażu) i elektroniczna czołówka z logo HISTORY na gumce o łącznej wartości 218 zł brutto (słownie: dwieście osiemnaście złotych 00/100)

9. Decyzję o przyznaniu Nagrody Uczestnikowi Konkursu podejmuje Organizator. Decyzja o przyznaniu Nagrody jest ostateczna.

10. Organizator ogłosi wyniki Konkursu na stronie https://www.facebook.com/cyfrowavectra do dnia 30.03.2020 roku w formie komentarza pod postem konkursowym.

11. W razie, gdy Uczestnik Konkursu, z którym skontaktuje się Organizator, nie będzie spełniać warunków określonych Regulaminem, nie potwierdzi swojego udziału w Konkursie w terminie 3 dni i nie prześle swoich danych, traci prawo do Nagrody.

12. Organizator zastrzega, że nagroda nie podlega zamianie na równowartość pieniężną.

13. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

14. Nagroda zostanie dostarczona kurierem na adres podany przez Zwycięzcę.

15. Zgłoszenia nadesłane przez Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora Konkursu w sposób opisany poniżej w par. 5 Regulaminu. 

§3 Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu, zwanymi dalej Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mieszkające na terenie Polski.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i/lub członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść Dzieła i zapewnia, że jest jedyną osobą upoważnioną do korzystania z Dzieła na mocy przepisów dotyczących praw autorskich, a korzystanie z Dzieła nie narusza praw osób trzecich. Uczestnik oświadcza, że jest upoważniony do przeniesienia praw do korzystania z Dzieła na wszystkich znanych w chwili obecnej polach eksploatacji bez wynagrodzenia na rzecz Organizatora. Ponadto, Uczestnik ponosi wszelką odpowiedzialność za konsekwencje i szkody, jakie mogą mieć miejsce w przypadku niezastosowania się Uczestnika do treści postanowień Regulaminu, w tym w szczególności postanowień odnoszących się do praw autorskich do Dzieła. W przypadku wysunięcia roszczenia z te-go tytułu przez osobę trzecią, Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich negatywnych skutków takiego roszczenia, w tym w szczególności finansowych. Odpowiedzi nie mogą zawierać jakichkolwiek przekazów promocyjnych ani reklamowych m.in. towarów, usług, znaków towarowych i/lub podmiotów oraz treści kopiowanych z innych źródeł.

7. Zwycięzca Konkursu przesyłając odpowiedź konkursową upoważniają Organizatora do decydowania o sposobie oznaczenia (i podpisywania) nadesłanej przez Zwycięzcę Konkursu odpowiedzi konkursowej podanymi przez niego danymi w celu ich opi-sania, w tym do usuwania słów niestosownych, jeśli takie znajdą się w podanych przez niego danych.

8. Całkowicie zabronione jest przesyłanie odpowiedzi konkursowych zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści porno-graficznych i erotycznych, zawierających treści szokujące, obsceniczne, wulgarne czy promujących agresję, zniesławiających lub obrażających osoby trzecie lub innych Uczestników Konkursu, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.

§4 Postępowanie reklamacyjne

1. Kontrolę nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawuje Organizator.

2. Reklamacje związane z Konkursem uczestnicy powinni zgłaszać do Organizatora w formie pisemnej na adres: Vectra S.A., Aleja Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia, z dopiskiem „KONKURS Roadless” najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu, którego dotyczy reklamacja. Za rozstrzyganie reklamacji odpowiada Organizator.

3. Każda reklamacja powinna zawierać, co najmniej wskazanie jej autora (imię i nazwisko oraz adres do doręczeń), jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji związanej z udziałem w Konkursie autora reklamacji.

4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje da-ta doręczenia pisma Organizatorowi.

5. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu 14 dni od daty zakończenia Konkursu, nie będą rozpatrywane.

6. Zainteresowani uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej wciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.

7. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

§5 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: Vectra S.A., Aleja Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia, e-mail: kontakt@vectra.pl lub iod@vectra.pl.

2. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie nie-zbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji Uczestnika Konkursu, wydania Nagrody Zwycięzcy Konkursu i ewentualnie publicznego podania imienia, nazwiska i adresu zamieszkania (to jest miejscowości) Zwycięzców Kon-kursu, w tym również na serwisach internetowych Organizatora - nie dłużej niż przez okres: przeprowadzania Konkursu, okresu w którym możliwe jest wniesienie nieprzedawnionych roszczeń, okresu przetwarzania danych w związku z koniecznością wykonania obowiązków określonych ustawą. Przez przystąpienie do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych w po-wyższym zakresie.

3. Organizator będzie przetwarzał i przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4. Podanie przez Uczestnika danych osobowych wskazanych w pkt 1 wyżej jest dobrowolne, jednak konieczne dla uczestnictwa w Konkursie.

5. W okresie przetwarzania danych Uczestnik konkursu ma prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych osobowych, a także ich kopii;

b) sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) żądania od administratora usunięcia danych;

d) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych;

e) przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);

h) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub elektronicznie zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej: www.uodo.gov.pl).Dane osobowe będą przechowywane:

  a) w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach związanych z uczestnictwem w konkursie przez okres niezbędny dla tych działań, do za-kończenia konkursu i upływu terminów rozpatrywania reklamacji związanych z konkursem;

  b) w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa;

  c) w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Organizatora dane będą przechowywane nie dłużej niż w okresie sześciu lat od momentu rozstrzygnięcia  konkursu lub do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania w takim celu;

  d) w przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody - do momentu realizacji wniosku o wycofanie zgody lub wniesienia sprzeciwu.

6. Dane osobowe Uczestników konkursu mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu Administratora; organom publicznym, które mogą otrzymywać dane w przypadkach innych niż w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim.

§6 Postanowienia końcowe

1. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Organizator Konkursu.

3. Organizator zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za:

a. zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,

b. niedoręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane niepodaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub innych istotnych nowych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.Witaj na nowej stronie internetowej Vectry!

Vectra

KONTAKT

X -
Polecana oferta!
Zamknij

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, dostosowując serwis do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w Państwa urządzeniu końcowym. W każdym momencie możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej „Polityce cookies”.

zamknij