VECTRA Dajemy Więcej

Zmiany w dokumentacji Abonenckiej

INFORMACJA O ZMIANACH W DOKUMENTACJI ABONENCKIEJ

Szanowni Abonenci,

w związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/2286 z dnia 15 grudnia 2016 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące stosowania polityki uczciwego korzystania i metod oceny zrównoważonego charakteru zniesienia dodatkowych opłat z tytułu detalicznych usług roamingu oraz dotyczące wniosku, jaki ma obowiązek złożyć dostawca usług roamingu na potrzeby tej oceny, spółka Vectra S.A. z siedzibą w Gdyni (81-525), przy al. Zwycięstwa 253, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000089460, NIP: 586-20-40-690, kapitał zakładowy – 331.682.590,00 zł, w całości wpłacony, zwana dalej „Dostawcą Usług” zmienia w trybie art. 60a ust 3a oraz ar. 61 ust 51 ustawy Prawo telekomunikacyjne stosowaną dokumentację abonencką.

 

Zmiany w dokumentacji, zgodnie z Rozporządzeniem, mają na celu głównie:

 

  • obniżnie stawek za roaming regulowany w pańtwach człnkowskich Unii Europejskiej,
  • ustalenie zasad polityki uczciwego korzystania z ww. roamingu regulowanego.

 

Zmiany dotyczą Abonentów Usłgi Telefonii Komórkowej i wchodzą w życie z dniem 15 czerwca 2017 roku.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Telekomunikacyjne w zwiąku z wprowadzeniem powyższych zmian Abonentom okreśonym w akapicie powyżej przysłguje prawo do wypowiedzenia Umowy. Z prawa moża skorzystaćdo dnia wejśia zmian w żcie. W przypadku wypowiedzenia Umowy zawartej na Warunkach Promocyjnych w trakcie Okresu Zobowiąania Dostawcy usłg bęzie przysłgiwał roszczenie o zwrot ulgi udzielonej w zwiąku z zawarciem przez Abonenta Umowy na Warunkach Promocyjnych. W treśi wypowiedzenia skłdanego w zwiąku z powyżj okreśonymi zmianami, prosimy o wyraźe powołnie sięna te zmiany. W przypadku nie spełienia tego warunku, wypowiedzenie moż zostaćuznane przez DostawcęUsłg jako złżne na warunkach ogólnych.

W załązeniu przedstawiamy wykazy zmian dla dokumentacji wynikająy z powyżzego, obowiąująych od 15 czerwca 2017 r. oraz jednolite teksty Regulaminu Szczegółwego Śiadczenia Usłgi Telefonii Komórkowej przez Vectra S.A. oraz Cenników Usłgi Telefonii Komórkowej Vectra S.A.

 

 

Informacja o zmianach w dokumentacji abonenckiej

 

Regulamin szczegółowy Usługi telefonii komórkowej

 

Cennik obowiązujący dla Usług nabywanych i/lub Umów zawieranych od 7 marca 2016 roku do 18 maja 2016 roku, z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie od 15 czerwca 2017 roku

 

Cennik obowiązujący dla Usług nabywanych i/lub Umów zawieranych od 19 maja 2016 roku do 29 stycznia 2017 roku, z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie od 15 czerwca 2017 roku

 

Cennik obowiązujący dla Usług nabywanych i/lub Umów zawieranych od 30 stycznia 2017 roku, z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie od 15 czerwca 2017 roku