VECTRA Dajemy Więcej

INFORMACJA O ZMIANACH W DOKUMENTACJI ABONENCKIEJ

Szanowni Abonenci,

w związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/920 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w odniesieniu do przepisów w zakresie hurtowych rynków usług roamingu, spółka Vectra S.A. z siedzibą w Gdyni (81-525), przy al. Zwycięstwa 253, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000089460, NIP: 586-20-40-690, kapitał zakładowy – 331.682.590,00 zł, w całości wpłacony, zwana dalej „Dostawcą Usług” zmienia w trybie art. 61. ust. 51 ustawy Prawo telekomunikacyjne Cennik Usługi Telefonii Komórkowej obowiązujący Abonentów zawierających umowy od 15 września 2017 r.
Zmiany polegają na:


 • obniżeniu wysokości opłat dodatkowych za transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie UE pobieranych po przekroczeniu limitów na korzystanie z pakietów internetowych w roamingu w Strefie UE jak również w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Strefie UE (obniżenie z 0,04 zł do 0,03 zł za 1 MB),


 • podwyższeniu limitów transmisji danych w roamingu międzynarodowym w Strefie UE zgodnie z tabelami zawartymi w Cenniku Usług Telefonii Komórkowej Vectra S.A. (tabele: IB, IC, ID).


Powyżej opisane zmiany dotyczą Abonentów Usługi Telefonii Komórkowej i wchodzą w życie z dniem 11 stycznia 2018 roku.
Zmiany wprowadzone niniejszym Cennikiem w zakresie:


 • limitów transmisji danych w Roamingu Międzynarodowym w Strefie UE (podanych w części I.B, I.C, I.D) mają zastosowanie od pierwszego okresu rozliczeniowego (od dnia 1 stycznia 2018 r.)


 • stawki Opłaty dodatkowej za transmisje danych w Roamingu Międzynarodowym w Strefie UE (podane w części V.H) mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia wejścia w życie cennika w formie upustu specjalnego udzielonego przez Dostawcę Usług.


Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne w związku z wprowadzeniem powyższych zmian Abonentom Usługi Telefonii Komórkowej przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy. Pisemne oświadczenie o rozwiązaniu umowy abonenckiej powinno być dostarczone do VECTRA S.A, nie później niż do 11 stycznia 2018 roku. Pismo składane przez Abonenta powinno zostać przesłane na adres siedziby Dostawcy Usług lub na Skrytkę pocztową nr 19, VECTRA S.A. Al. Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia lub na adresy lokalnych Biur Obsługi Klienta, umieszczone na stronie internetowej www.vectra.pl. Wypowiedzenie Umowy powinno zawierać własnoręczny podpis Abonenta lub być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym w razie przesłania drogą elektroniczną. W związku z tym, że powyższe zmiany wynikają ze zmiany przepisów prawa lub powodują obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, w przypadku wypowiedzenia Umowy zawartej na Warunkach Promocyjnych w trakcie Okresu Zobowiązania Dostawcy usług będzie przysługiwało roszczenie o zwrot ulgi udzielonej w związku z zawarciem przez Abonenta Umowy na Warunkach Promocyjnych. W treści wypowiedzenia składanego w związku z powyżej określonymi zmianami, prosimy o wyraźne powołanie się na wskazane zmiany. W przypadku niespełnienia tego warunku, wypowiedzenie może zostać uznane przez Dostawcę Usług jako złożone na warunkach ogólnych.
W załączeniu przedstawiamy Cennik Usługi Telefonii Komórkowej Vectra S.A. obowiązujący od 11 stycznia 2018 r.Szanowni Abonenci,

w związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Wykonawczej Komisji (UE) 2017/2311 z dnia 13 grudnia 2017 r. ustalającego średnią ważoną maksymalnych stawek za zakończenia połączenia w sieci ruchomej w Unii i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/2292, spółka Vectra S.A. z siedzibą w Gdyni (81-525), przy al. Zwycięstwa 253, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 000089460, NIP: 586-20-40-690, kapitał zakładowy 331.682.590 zł, w całości wpłacony, zwana dalej „Dostawcą Usług” zmienia w trybie art. 61 ust. 5 1 ustawy z dnia 16 lipca 2014 roku Prawo telekomunikacyjne, dotychczas obowiązujące Cenniki Usługi Telefonii Komórkowej.


 • W Cenniku Usługi Telefonii Komórkowej obowiązującym dla Usług nabywanych i/lub Umów zawieranych od 7 marca 2016 roku do 18 maja 2016 roku, z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie od 3 stycznia 2018 roku, zmiany polegają na:
  zmianie (obniżeniu) stawki za Połączenie głosowe przychodzące realizowane w roamingu międzynarodowym, opisanej w Rozdziale V, w tabeli E niniejszego Cennika, z dotychczasowej 0,05 zł za minutę na docelową 0,04 zł za minutę.
  Wskazana stawka stosowana jest zgodnie z polityką uczciwego korzystania z roamingu w ramach Strefy UE.


 • W załączeniu przedstawiamy Cennik uwzględniający wyżej opisane zmiany. • W Cenniku Usługi Telefonii Komórkowej obowiązującym dla Usług nabywanych i/lub Umów zawieranych od 19 maja 2016 roku do 29 stycznia 2017 roku, z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie od 3 stycznia 2018 roku, zmiany polegają na:
  zmianie (obniżeniu) stawki za Połączenie głosowe przychodzące realizowane w roamingu międzynarodowym, opisanej w Rozdziale V, w tabeli E niniejszego Cennika, z dotychczasowej 0,05 zł za minutę na docelową 0,04 zł za minutę.
  Wskazana stawka stosowana jest zgodnie z polityką uczciwego korzystania z roamingu w ramach Strefy UE.


 • W załączeniu przedstawiamy Cennik uwzględniający wyżej opisane zmiany. • W Cenniku Usługi Telefonii Komórkowej obowiązującym dla Usług nabywanych i/lub Umów zawieranych od 30 stycznia 2017 roku do 14 września 2017 roku, z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie od 3 stycznia 2018 roku, zmiany polegają na:
  zmianie (obniżeniu) stawki za Połączenie głosowe przychodzące realizowane w roamingu międzynarodowym, opisanej w Rozdziale V, w tabeli D niniejszego Cennika, z dotychczasowej 0,05 zł za minutę na docelową 0,04 zł za minutę.
  Wskazana stawka stosowana jest zgodnie z polityką uczciwego korzystania z roamingu w ramach Strefy UE.


 • W załączeniu przedstawiamy Cennik uwzględniający wyżej opisane zmiany. • W Cenniku Usługi Telefonii Komórkowej obowiązującym dla Usług nabywanych i/lub Umów zawieranych od 15 września 2017 roku do 1 stycznia 2018 roku, z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie od 3 stycznia 2018 roku, zmiany polegają na:
  zmianie (obniżeniu) Opłaty dodatkowej za Połączenie głosowe przychodzące w roamingu międzynarodowym w Strefie UE, opisanej w Rozdziale V, w tabeli H niniejszego Cennika, z dotychczasowej 0,05 zł za minutę na docelową 0,04 zł za minutę.
  Wskazana stawka stosowana jest zgodnie z polityką uczciwego korzystania z roamingu w ramach Strefy UE.


 • W załączeniu przedstawiamy Cennik uwzględniający wyżej opisane zmiany. • W Cenniku Usługi Telefonii Komórkowej wchodzącego w życie z dniem 11 stycznia 2018 roku, z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie od 3 stycznia 2018 roku, zmiany polegają na:
  zmianie (obniżeniu) Opłaty dodatkowej za Połączenie głosowe przychodzące w roamingu międzynarodowym w Strefie UE, opisanej w Rozdziale V, w tabeli H niniejszego Cennika, z dotychczasowej 0,05 zł za minutę na docelową 0,04 zł za minutę.
  Wskazana stawka stosowana jest zgodnie z polityką uczciwego korzystania z roamingu w ramach Strefy UE.


 • W załączeniu przedstawiamy Cennik uwzględniający wyżej opisane zmiany.Powyżej opisane zmiany dotyczą Abonentów Usługi Telefonii Komórkowej i wchodzą w życie z dniem 3 stycznia 2018 roku.


Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne w związku z wprowadzeniem powyższych zmian Abonentom Usługi Telefonii Komórkowej przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy. Pisemne oświadczenie o rozwiązaniu umowy abonenckiej powinno być dostarczone do VECTRA S.A, nie później niż do 3 stycznia 2018 roku. Pismo składane przez Abonenta powinno zostać przesłane na adres siedziby Dostawcy Usług lub na Skrytkę pocztową nr 19, VECTRA S.A. Al. Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia lub na adresy lokalnych Biur Obsługi Klienta, umieszczone na stronie internetowej www.vectra.pl. Wypowiedzenie Umowy powinno zawierać własnoręczny podpis Abonenta lub być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym w razie przesłania drogą elektroniczną. W związku z tym, że powyższe zmiany wynikają ze zmiany przepisów prawa lub powodują obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, w przypadku wypowiedzenia Umowy zawartej na Warunkach Promocyjnych w trakcie Okresu Zobowiązania Dostawcy Usług będzie przysługiwało roszczenie o zwrot ulgi, udzielonej w związku z zawarciem przez Abonenta Umowy na Warunkach Promocyjnych. W treści wypowiedzenia składanego w związku z powyżej określonymi zmianami, prosimy o wyraźne powołanie się na wskazane zmiany. W przypadku niespełnienia tego warunku, wypowiedzenie może zostać uznane przez Dostawcę Usług jako złożone na warunkach ogólnych.