VECTRA Dajemy Więcej

Vectra sprzyja osobom niepełnosprawnym

Vectra jest firmą odpowiedzialną społecznie, co wynika z naszego przekonania, że organizacja o tak dużym zapleczu i potencjale powinna aktywnie budować relacje ze swoimi Klientami. Dlatego podejmujemy przedsięwzięcia o charakterze społecznym, edukacyjnym i kulturalnym, traktując je jako nasz wkład w życie poszczególnych grup użytkowników naszych usług oraz lokalnych społeczności. Ważne, uprzywilejowane miejsce wśród tych działań zajmują nasze inicjatywy na rzecz dzieci oraz osób niepełnosprawnych.
 

Potrzeby osób niepełnosprawnych rozumiemy ze szczególną wrażliwością również dlatego, że jedna z kluczowych spółek naszej Grupy Kapitałowej - Vectra SA, ma status Zakładu Pracy Chronionej. Duża część pracowników tej spółki to osoby niepełnosprawne, korzystające z odpowiednich warunków pracy. Vectra udziela też wsparcia osobom niepełnosprawnym poprzez współpracę m.in. z Fundacją DogIQ z Katowic, regularnie ofiarujemy pieski serwisowe wyszkolone do pomocy osobom o różnym stopniu dysfunkcji.
 

Teraz wychodzimy z inicjatywą na rzecz niepełnosprawnych Klientów Vectry. Do procedur obsługi abonenckiej wprowadzamy zasady, którymi będziemy posługiwać się w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo oraz słuchowo. Zasady te opisujemy poniżej jako zbiór regulacji, które pomogą w obopólnej współpracy pomiędzy Vectrą a naszymi Klientami niepełnosprawnymi wzrokowo i słuchowo.
 

1. Vectra przy zawieraniu Umowy o świadczenie usług telefonicznych z Abonentem będącym osobą niepełnosprawną oraz na każde żądanie Abonenta, będącego osobą niepełnosprawną, oferuje pomoc osoby reprezentującej Vectrę we właściwym skonfigurowaniu Urządzenia Abonenckiego lub uruchomieniu świadczonej Usługi, w szczególności telefonicznej, w Biurach Obsługi Klienta (Salonach Firmowych) lub telefonicznie.
 

2. Vectra w swoich Biurach Obsługi Klienta oraz Salonach Firmowych zapewnia dostęp do tłumacza polskiego języka migowego. Osoba niepełnosprawna w celu skorzystania z udogodnienia, zobowiązana jest zgłosić Vectrze zamiar skorzystania z niego w wybranym przez siebie Biurze Obsługi Klienta (Salonie Firmowym) zapewniającym to udogodnienie, z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych.
 

a) wykaz placówek zapewniających tłumaczenie migowe możecie znaleźć Państwo TUTAJ

b) zgłoszenia potrzeby tłumaczenia migowego dokonuje się w formie dostępnej dla osób niepełnosprawnych, w szczególności telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres udogodnienia@vectra.pl. W przypadku braku możliwości udostępnienia udogodnienia w terminie, o który wnosi zainteresowana osoba, Vectra zawiadamia o tym wyznaczając możliwy termin udostępnienia tego udogodnienia lub wskazując inny możliwy rodzaj udogodnienia.
 

3. Vectra na żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, udostępnia wzorce Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w szczególności ogólne warunki Umowy oraz wzorce Cenników, Regulaminu świadczenia usług oraz Regulaminów Szczegółowych, sporządzone na nośniku elektronicznym w formacie tekstowym albo na papierze w alfabecie Braille’a albo przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym - przy czym za teksty autentyczne uznaje się wzorce Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w szczególności ogólne warunki Umowy oraz wzorce Cenników, Regulaminu świadczenia usług oraz Regulaminów Szczegółowych przygotowane przez VECTRA w alfabecie łacińskim.
Ogólne warunki Umowy oraz wzorce Cenników, Regulaminu świadczenia usług oraz Regulaminów Szczegółowych, sporządzone na przy użyciu dużej czcionki znajdziecie Państwo poniżej:
 

Dokumentacja Abonencka sporządzona przy użyciu dużej czcionki
 

 

4. Vectra na każde żądanie Abonenta, będącego osobą niewidomą lub słabo widzącą, udostępnia:
 

a) informacje o danych zawartych na fakturze wraz z podstawowym wykazem wykonanych usług, sporządzone na papierze w alfabecie Braille’a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym;
 

b) szczegółowy wykaz wykonanych usług sporządzony na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym.
 

5. W przypadku zgłoszenia żądania, o którym mowa w pkt. 4:
 

a) przed rozpoczęciem lub w trakcie okresu rozliczeniowego, za który będzie wystawiona faktura – Vectra realizuje żądanie niezwłocznie po wystawieniu faktury;

 

b) dotyczącego okresu rozliczeniowego, za który już została wystawiona faktura – VECTRA realizuje żądanie w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia.

 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących zasadności realizacji udogodnień na rzez osób niepełnosprawnych, związanych z rodzajem lub stopniem niepełnosprawności osoby żądającej jego realizacji, Vectra przed realizacją udogodnienia ma prawo zażądać okazania do wglądu dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

 

Informacje o wszystkich powyższych udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych, które obecnie oferuje Vectra, są dostępne w każdym Biurze Obsługi Klienta oraz Salonie Firmowym – w formie papierowej przy użyciu dużej czcionki oraz w postaci elektronicznej w formacie tekstowym na stronie internetowej www.vectra.pl/udogodnienia

 

We wszystkich naszych placówkach udostępniamy także wzorce Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w szczególności ogólne warunki Umowy oraz wzorce Cenników, Regulaminu świadczenia usług oraz Regulaminów Szczegółowych.
 

Powyższe informacje Vectra dostarczy Abonentowi będącemu osobą niepełnosprawną, jeśli Abonent tego zażąda. Dostarczenie odbędzie się w terminie do 30 dni w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej na udostępniony w tym celu przez Abonenta adres poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że w przypadku osoby niewidomej lub słabo widzącej takie informacje będą sporządzane na papierze w alfabecie Braille’a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania ich pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym.