VECTRA Dajemy Więcej

Osiągnij sukcesw podążaniu za burzliwym rozwojem technologii

Społeczności lokalne

Vectra prowadzi różnorodną działalność na rzecz lokalnych społeczności w miejscowościach, w których oferuje swoje usługi. Wynika to z naszego przekonania, że firma o tak dużym zapleczu i potencjale powinna aktywnie budować relacje i mieć wkład w życie mieszkańców tych miast i regionów, w których realizuje swoją aktywność biznesową. Vectra jest operatorem telekomunikacyjnym, który ponad 926 tysiącom gospodarstw domowych całej Polski umożliwia dostęp do mediów elektronicznych. Jest to nieprzerwany strumień najróżnorodniejszych treści jak informacja, edukacja, kultura oraz rozrywka i emocje sportowe. A także możliwość surfowania w internecie i korzystania ze wszystkich dobrodziejstw szerokopasmowego dostępu do sieci. Zdajemy sobie sprawę, że dla naszych abonentów Vectra jest czymś więcej, niż tylko rozrywką. Dlatego będziemy rozwijać prowadzoną lokalnie działalność charytatywną Vectry, zarówno w regionach, gdzie mamy abonentów, jak i w Gdyni, mieście - siedzibie centrali firmy. Będziemy podejmować przedsięwzięcia o charakterze społecznym, edukacyjnym i kulturalnym, traktując je jako nasz wkład w życie danego regionu. Obecnie ważne, uprzywilejowane miejsce wśród nich zajmują nasze inicjatywy na rzecz dzieci, a także osób niepełnosprawnych. Vectra, której ponad 60% pracowników to osoby niepełnosprawne, jest firmą znoszącą bariery w pracy zawodowej niepełnosprawnych, a także ograniczenia w ich codziennym życiu. Stwarzamy przyjazne warunki pracy i pomagamy w wielu innych dziedzinach na przykład w rehabilitacji.

Rynek i branża

Vectra aktywnie uczestniczy w kształtowaniu branży telekomunikacyjnej oraz rynku mediów elektronicznych. Stosując najnowocześniejsze rozwiązania oraz dostarczając usługi o wielkim ładunku intelektualnym, firma czuje się zobowiązana do współtworzenia uregulowań prawnych, które porządkują i ułatwiają relacje pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku. Dlatego bierzemy udział w pracach różnych organizacji, które popierają racjonalne rozwiązania służące całej branży, rynkowi oraz szeroko pojętemu interesowi jego uczestników. Vectra działa w tej domenie zarówno samodzielnie, jak i w ramach Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej oraz Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Mediów (PKPP "Lewiatan"). Jesteśmy także członkiem Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Krajowej Izby Gospodarczo - Rehabilitacyjnej.

PIKE

Vectra jest aktywnym członkiem Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, która zabiega o warunki prawne i regulacyjne, sprzyjające rozwojowi branży i rynku. Nasi przedstawiciele wchodzą w skład zespołów projektowych Izby, zajmujących się rozwiązywaniem najważniejszych problemów branży. Jednym z nich jest np. projekt "Przyjazne Prawo Autorskie" zabiegający o przejrzyste, jasne i zgodne z wytycznymi Unii Europejskiej przepisy prawa, a także tworzący partnerskie relacje z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

LEWIATAN

W ramach członkowstwa w Związku Pracodawców Prywatnych Mediów, zrzeszonego w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Vectra wraz z członkami Konfederacji zabiega o dobre warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i Unii Europejskiej oraz dba o pozytywny wizerunek pracodawców w społeczeństwie.

SYGNAŁ

Vectra wspiera działania Stowarzyszenia Dystrybutorów Programów Telewizyjnych "Sygnał", zajmującego się walką ze szkodliwym zjawiskiem społecznym, jakim jest kradzież własności intelektualnej, która ma miejsce w wyniku kradzieży sygnału telewizyjnego.